top of page

Privacyverklaring

Algemeen

Deze website is een realisatie van LG.Art, een eenmanszaak van Laura Gooris (ondernemingsnummer 0755.443.918). LG.Art hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.
 

In deze privacyverklaring geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LG.Art houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact met me wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

LG.Art

Laura Gooris

Butschovestraat 3, BE - 3384 Attenrode-Wever

lgart.info@gmail.com

 

1. Wat doe ik met uw gegevens?

 

U kan anoniem mijn website bezoeken en op die manier meer over LG.Art te weten komen. Ik verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van deze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s enz. Met deze gegevens kan ik u niet identificeren.

 

Ik verzamel ook IP-adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw provider of uw  bedrijfsnetwerk. Ik verzamel alleen uw persoonsgegevens als u vrijwillig uw naam en e-mailadres of andere informatie verstrekt wanneer u contact opneemt voor informatie.

 

Door het invullen van het contactformulier geeft u uw gegevens zoals naam, e-mailadres en andere gegevens die u in het persoonlijk bericht achterlaat. Deze info komt terecht bij lgart.info@gmail.com en deze info zal intern bij LG.Art bewaard worden voor klantenbeheer en boekhouding.

 

Om bestellingen via mail aan te nemen kan ik de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres;
Contactgegevens van freelancers: telefoonnummer, e-mail adres;
Contactgegevens van medewerkers van organisaties (werkmail);
Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …) 

 

​2. Bewaartermijn

LG.Art bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

LG.Art verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan : maximaal 3 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking) tenzij dit wettelijk langer noodzakelijk blijkt. 

3. Doorgifte aan derden

LG.Art geeft uw gegevens enkel door aan derden als dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden of doeleinden waarvoor u achteraf toestemming geeft. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

4. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kunt ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

 

Bovendien, hebt u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en uw persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. LG.Art zal binnen de 4 weken reageren op uw verzoek.

 

Om bovenstaande rechten uit te oefenen contacteert u LG.Art via lgart.info@gmail.com. Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe als bewijs van uw identiteit.

 

5. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om deze Privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen door te mailen naar lgart.info@gmail.com. Wijzigingen en verduidelijkingen worden van kracht onmiddellijk na plaatsing op de website.

 

6. Klachten

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Contactinformatie

Indien u de persoonlijke informatie die ik over u heb wenst te wijzigen of te verwijderen, een klacht wilt doorgeven of indien u vragen heeft, kan u me steeds contacteren.

LG.Art

Laura Gooris

Butschovestraat 3, BE - 3384 Attenrode-Wever

lgart.info@gmail.com

www.lg-art.com

+32 473 24 50 26

Ondernemingsnummer: 0755.443.918

BTW-nummer: BE 0755.443.918 (vrijgesteld van BTW)

 

 

 

 

Versie privacyverklaring: 08/09/2021

bottom of page